تحقیق فلسفه نظری تاریخ

بخشی از متن تحقیق: - نخستین نکته ای که در فلسفه نظری به چشم می خورد این ادعاست که تاریخ همچون موجود زنده متحرکی است که روحی دارد و جسمی و عزمی و آهنگی و حرکتی و هدفی و قانونی و نظامی و محرکی و مسیر ی. این هویت مستقل که براه...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

نخستین نکته ای که در فلسفه نظری به چشم می خورد این ادعاست که تاریخ همچون موجود زنده متحرکی است که روحی دارد و جسمی و عزمی و آهنگی و حرکتی و هدفی و قانونی و نظامی و محرکی و مسیر ی. این هویت مستقل که براه خود می رود و انسانها را نیز یا تسلیم خود می کند و یا زیر چرخ های تیز رو و پر شتاب و سنگینش له و مثله می کند ازجایی آغاز کرده است و از طریقی میگذرد و سرانجام هم به مقصدی میرسد. فلسفه نظری تاریخ بر این سراست که نشان دهد که این رفتن و بالیدن چگونه صورت میگیرد و آن نقطه نهایی که بار انداز تاریخ است کجاست و چگونه از منزل کنونی، منزل واپسین را میتوان ولو با ابهام و اجمال تصور کرد، و این رفتن به جبر است یا به تصادف، و گذر از منازل و مراحل گوناگون تاریخی اجتناب ناپذیر است یا چاره پذیر. فلسفه نظری تاریخ را میتوان چنین تعریف کرد که معرفتی است که در آن از حرکت، محرک، مسیر و هدف موجودی بنام «تاریخ» بحث میشود

سه سؤال اساسی که هر گونه فلسفه نظری تاریخ عمدتاً به پاسخ آنها می پردازد بدین قرارند:

تاریخ به کجا میرود. (هدف).

چگونه میرود. (مکانیزم حرکت. محرک).

از چه راهی میرود. (مسیر و منازل برجسته حرکت).

ازنظر این کاوشگران، تاریخ هویتی حقیقی است نه اعتباری و به سخنی دیگر انسانها و حوادث، خود تاریخ نیستند بلکه در «تاریخ» اند. تاریخ بشرها را فرا گرفته و در میدان خود گرد آورده و بر گردنشان رشته ای افکنده و آنها را به جایی که خود میخواهد می کشاند. هگل که می گوید «تاریخ کشتارگاه اراده های فردی انسانهاست» و همو که سخن از «شیطنت و فریبکاری و مکاری» تاریخ میگوید، و مارکس که انسانها را در برابر حوادث تاریخ تنها «قابله» یی میشمارد که فقط بوضع حمل مادر آبستن کمک می کنند، و از کشتن نوزاد و با برانداختن نطفه آن عاجزند. و انگلس که خدای تاریخ را سنگدل ترین خدایان می شمارد که ارابه پیروزی خود را از روی اجساد مردگان و طاغیان به پیش میراند، همه یکصدا به استقبال هویت تاریخ و بازیگری آن اتفاق دارند و همه توانائی انسان را در برابر تاریخ، «کشف و وصف» قلمداد می کنند و طفره و نفی...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 49

لینک کمکی