تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر

فهرست مطالب - فصل اول: - -مقدمه - -هدف تحقیق - -ضرورت و اهمیت تحقیق - -فرضیه تحقیق - -تعاریف نظری و اصطلاحات - فصل دوم: - -تاریخچه - -تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب) - -تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا - -تعریف تریاک و عوارض آن - -تعریف هروئین و عوارض آن - -تعریف حشیش و عوارض آن - -تعریف کوکانین و عوارض آن - -تعریف کرک...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول:

-مقدمه

-هدف تحقیق

-ضرورت و اهمیت تحقیق

-فرضیه تحقیق

-تعاریف نظری و اصطلاحات

فصل دوم:

-تاریخچه

-تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

-تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

-تعریف تریاک و عوارض آن

-تعریف هروئین و عوارض آن

-تعریف حشیش و عوارض آن

-تعریف کوکانین و عوارض آن

-تعریف کرک و عوارض آن

-مخدر های صنعتی شامل cHB , MAGIG (گرَس)، INHALANTS (حلالها) KETAMIN (کتامین) METHADON (متادون)، AMPHETAMINES (آمفتامین)، LSD (ال، اس، دی) اکستاسی (X)، MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

-تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی (دیدگاه کنزبرگ، خودشیفته) نظریات روان کاوی

-عوامل زمینه ساز و مستعد کننده

فصل سوم:

-جامعه تحقیق

-نمونه تحقیق

-روش نمونه گیری

-روش جمع آوری اطلاعات

-ابزار تحقیق

-اعتبار روایی ابزار تحقیق

-روش آماری

فصل چهارم:

-یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم:

-خلاصه و نتیجه گیری

-محدودیتها

-پیشنهادها

-فهرست منابع

بخشی از متن تحقیق:

چکیده:

هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی، LSd و... می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

نمونه آماری تحقیق عبارت بود از 100 نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم.

«مقدمه»

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیار رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علت و انگیزه های آنها بوده اند تا راه ها و روشهای پیشگیری و درمان آنها را بیابند از جمله این آسیب های اجتماعی می توان اعتیاد را نام برد.

بشر از سالها پیش، خواص درمانی برخی از گیاهان مخدر آگاه بوده ودر مراسم و جشنها یا درمان از آنها استفاده می کرد ومصرف گیاهان مخدر از مسائل مهم اجتماع محسوب نمی شود. اما با افزایش قدرت کشورهای سلطه طلب، اتباع آنها برای کشف مناطق مناسب جهت گسترش مستعمرات، به اقصی نقاط جهان سفر نمودند. و با آشنایی با ملل مختلف، برگ، گل، ریشه وساقه گیاهان مخدر را شناسایی وبرای پیشبرد استثمار در مناطق مورد نظر، کشت ومصرف مواد مخدر، مخصوصاٌ تریاک را متداول کردند. زیرا اعتیاد به مواد مخدر بهترین حربه برای منحرف نمودن افکار عمومی از مسائل سیاسی ومنافع ملی و به زانو درآوردن جوانان بود...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 92

لینک کمکی