تحقیق طرح اتوماسیون اداری

فهرست - 1-مقدمه - 2-تعریف پروژه - 3-اهداف پروژه - 4-مراحل انجام کار - 1-4-انتخاب نرم افزار - 2-4-تشکیل کمیته راهبری - 3-4-شناخت و برنامه ریزی - 4-4-برنامه زمان بندی سیستم اتوماسیون اداری - 5-4-آموزش - 6-4-نصب و راه اندازی - 7-4-پشتیبانی - 5-اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت) - 6-پیوست ها - پیوست 1-گزارش ارزیابی نرم افزارها - پیوست 2-گزارش برنامه اجرایی - پیوست 3-راهنمای کاربران-دبیر - پیوست 4-راهنمای کاربران-مدیر - بخشی از متن تحقیق: - مقدمه - استفاده مناسب از فناوری های نوین و به خصوص امکانات فراهم آمده...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

1-مقدمه

2-تعریف پروژه

3-اهداف پروژه

4-مراحل انجام کار

1-4-انتخاب نرم افزار

2-4-تشکیل کمیته راهبری

3-4-شناخت و برنامه ریزی

4-4-برنامه زمان بندی سیستم اتوماسیون اداری

5-4-آموزش

6-4-نصب و راه اندازی

7-4-پشتیبانی

5-اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت)

6-پیوست ها

پیوست 1-گزارش ارزیابی نرم افزارها

پیوست 2-گزارش برنامه اجرایی

پیوست 3-راهنمای کاربران-دبیر

پیوست 4-راهنمای کاربران-مدیر

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه

استفاده مناسب از فناوری های نوین و به خصوص امکانات فراهم آمده در زمینه فناوری اطلاعات می تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.

استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می باشد و علاوه بر دبیرخانه های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت ها تشکیل گردیده است و در سایربخش ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می باشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره برداری می باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش نامه ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

تعریف پروژه

انتخاب، تأمین و راه اندازی سیستم رایانه ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن

اهداف پروژه

پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می نماید:

• شناسایی نرم افزارهای موجود در داخل کشور در زمینه اتوماسیون اداری

• پیشنهاد مناسب ترین نرم افزار جهت بکارگیری در ستاد وزارت صنایع و معادن

• تأمین نرم افزار

• نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

• پشتیبانی

راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می باشد.

• سامان یافتن امور دبیرخانه و بایگانی

• افزایش سرعت و دقت در گردش مکاتبات

• کاهش حجم بایگانی

• کاهش میزان حجم جابجایی کاغذ در مکاتبات

• امکان پیگیری موارد و تهیه گزارشات آماری...

این تحقیق با فرمت word (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 47

لینک کمکی