گزارش کارآموزی در آزمایشگاه تکنولوژی بتن

کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن - در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: - گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن.7 - هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان.8 - شرح دستگاه ها و وسایل: 8 - نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 9 - به طور کلی: 9 - منابع و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن.7

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان.8

شرح دستگاه ها و وسایل: 8

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 9

به طور کلی: 9

منابع و مراجع: 10

شرح دستگاه ها و وسایل: 10

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 12

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 12

منابع و مراجع: 13

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین زمان گیرش نهایی سیمان.14

شرح دستگاه ها و وسایل: 14

روش آزمایش: 14

اطلاعات و نتایج به دست آمده: 15

مرتبه آزمایش..15

1 ٫ 15

بحث و تفسیر نتایج و مقایسه با استانداردها: 15

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 16

منابع و مراجع: 16

هدف: دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه (دانه بندی مکانیکی mm 075/0 D >) 18

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 18

شرح دستگاه ها و وسایل: 19

روش آزمایش: 20

درصد عبوری..21

اطلاعات و نتایج به دست آمده: 21

الف-شن به مقدار 2 کیلوگرم.22

درصد عبوری..22

حث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 25

درصد وزنی ریزتر.26

اندازه ی الک..26

BS 882: 1983.26

رده بندی..26

ریز = F.26

متوسط = M..26

درشت = C..26

درصد وزنی ریزتر.26

درصد وزنی ریزتر.28

شماره الک..28

اندازه اسمی شن با دانه بندی کم عرض... 28

اندازه اسمی شن با دانه بندی عریض... 28

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 29

منابع و مراجع: 29

هدف: تعیین درصد رطوبت کلی سنگ دانه ها توسط خشک کردن.31

شرح دستگاه ها و وسایل: 31

روش آزمایش: 32

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 32

منابع و مراجع: 33

هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه 34

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 34

روش آزمایش: 36

اطلاعات و نتایج به دست آمده: 39

بحث و تفسیر در مقایسه با استانداردها: 39

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 40

منابع و مراجع: 40

هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی درشت دانه 41

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 41

شرح دستگاه ها و وسایل: 42

روش آزمایش..42

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 43

منابع و مراجع: 45

هدف: تعیین اسلامپ بتن.46

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 46

شرح دستگاه ها و وسایل: 46

روش آزمایش: 47

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 47

نوع ساختمان.48

دیوارها و پی های بتن مسلح.48

پی ها، بندها و دیوارهای غیرمسلح.48

تیرها و دیوارهای مسلح.48

ستونهای ساختمان.48

روسازی ها و دال ها

بتن حجیم.

درجه کارائی.

خیلی پایین.

راه سازی با تراکم ماشین های قوی..

پایین.

متوسط..49

بالا.49

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:

منابع و مراجع:

آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:

وسایل آزمایش:

روش آزمایش:

روش به دست آوردن G:

نتایج و محاسبات:

منابع خطا:

تجزیه و تحلیل تئوری.

شرح دستگاه ها و وسایل:

روش آزمایش:

موارد خطا:

نتایج نمونه مکعبی:

آزمایش بلین.

تجزیه و تحلیل تئوری.

وسایل مورد نیاز:

روش آزمایش:

نتایج و محاسبات:

نتیجه:

موارد خطا:

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 46

لینک کمکی