تحقیق بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی، - در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - فهرست - چکیده 1 - فصل اول: کلیات تحقیق - 1-1 مقدمه.3 - 2-1 تبیین موضوع تحقیق.4 - 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.6 - 4-1 اهداف تحقیق.7 - 1-4-1 اهداف اصلی تحقیق.7 - 2-4-1 اهداف فرعی تحقیق.8 - 5-1 سوالات تحقیق 8 - 1-5-1 سوالات...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی،

در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فهرست

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه.3

2-1 تبیین موضوع تحقیق.4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.6

4-1 اهداف تحقیق.7

1-4-1 اهداف اصلی تحقیق.7

2-4-1 اهداف فرعی تحقیق.8

5-1 سوالات تحقیق 8

1-5-1 سوالات اصلی 8

2-5-1 سوالات فرعی 8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق.8

7-1 متغیر های تحقیق..8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها..9

خلاصه فصل..12

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه.14

1-2 تصمیم گیری در سازمانها 14

2-2 مدیریت در قرن 2116

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات 19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی..20

5-2 چرخه حیات سیستم 22

6-2 اطلاعات 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.24

8-2 سیستم های اطلاعاتی 24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی 25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی..26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 27

13-2 طرح ریزی سازمان 28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها.29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور..33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی..36

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت.37

18-2 سیستم اطلاعات مدیریت 37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی..37

20-2 سیستم های میان سازمانی 38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم..38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری..38

23-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی..39

24-2 سیستم پردازش معاملات 40

25-2 هوش مصنوعی..40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی 43

27-2 سیستم کارکنان دانشی.44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد.45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی 45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت 46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت..47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی.48

34-2 اتوماسیون اداری 49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری...49

36-2 ارگونومی در مکانیزاسیون اداری..50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری..51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون 52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین..52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری.54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری..55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری.56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار..59

44-2 خود کار سازی..60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده..61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون.61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران 63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی.64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی 65

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 65

خلاصه فصل..71

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

1-3 مقدمه 73

2-3 روش تحقیق 73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق.74

4-3 نمونه و نمونه گیری..75

5-3 برآورد حجم نمونه..75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 75

1-6-3 مصاحبه..75

2-6-3 پرسشنامه.75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه 77

8-3 خلاصه فصل..79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

1-4 مقدمه 81

2-4 داده..81

3-4 اطلاعات.81

4-4 سیستم های پردازش 83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها 83

6-4 جامعه آماری تحقیق 84

تجزیه و تحلیل اطلاعات.94-84

فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه 96

2-5 نتایج تحقیق.97

3-5 پیشنهادات 97

محدودیت ها..98

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی..99

منابع انگلیسی 102

لینک کمکی