تحقیق تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دوره اسلامی

فهرست - 1-مقدمه - 2-جهان بینی در ایران باستان - 3-ویژگیهای شاه آرمانی - الف. قدرت موثر یا زور - ب. آئین یا قرارداد اجتماعی - پ-فرّه ایزدی یا شوکت - 4-تداوم اندیشه ایرانی در دوره اسلامی - الف. فلسفه سیاسی - ب. سیاستنامه - پ. حکمت اشراق - 5-نتیجه گیری و جمعبندی - 6-فهرست منابع - بخشی از متن تحقیق: - 1-مقدمه - اندیشه ایرانیان باستان را مانند اندیشه دیگر مردمان دنیای قدیم، می توان از اسطوره های حماسه...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

1-مقدمه

2-جهان بینی در ایران باستان

3-ویژگیهای شاه آرمانی

الف. قدرت موثر یا زور

ب. آئین یا قرارداد اجتماعی

پ-فرّه ایزدی یا شوکت

4-تداوم اندیشه ایرانی در دوره اسلامی

الف. فلسفه سیاسی

ب. سیاستنامه

پ. حکمت اشراق

5-نتیجه گیری و جمعبندی

6-فهرست منابع

بخشی از متن تحقیق:

1-مقدمه

اندیشه ایرانیان باستان را مانند اندیشه دیگر مردمان دنیای قدیم، می توان از اسطوره های حماسه ها، کتابها و باورهای دینی و نیز سنگ نبشته های آنان دریافت. انسانهای دنیای کهن، اندیشه هایشان را در قالب اسطوره ها، آیین ها و سرودهای دینی بیان کرده اند؛ از این رو به قول مردم دکتر حمید عنایت یکی از علل دشواری تحقیق در اندیشه های سیاسی در ایران آمیختگی آنها با عقاید و تعالیم دینی و اخلاقی وجهان شناسی و تاریخی است. در حالی که در مغرب زمین و از زمان افلاطون سنت بر آن بوده است که رساله ها و کتابهای جداگانه در موضوع سیاست و کشورداری بنویسند، در فرهنگ ایرانی تفکرات مربوط به جامعه و حکومت چه در دوره پیش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام تری درباره این و دنیا مندرج است. بدین جهت آگاهی از چگونگی اندیشه های سیاسی مستلزم آن است که کم و بیش همه متون و منابعی که به نحوی خود کار بینش و نگرش ایرانی در زندگی فردی و اجتماعی است از اندرز نامه ها گرفته تا کتب ملل و نحل و شرح حالها بدقت مطالعه شود (عنایت، 1369:61)

این مقاله به دنبال بررسی نظریه شاهی آرمانی در ایران باستان و به عبارتی اندیشه سیاسی ایرانشهری و تداوم آن در دوره اسلامی می باشد؟ سؤال اساسی این می باشد که مدل رهبری سیاسی ارائه شده در اندیشه سیاسی ایرانشهری کدم می باشد؟ و این تئوری ارائه شده در دوره بعد از اسلام به چه شکلهایی متجلی شد؟ فرضیه ای که مورد سنجش قرار می گیرد این است: مدل رهبری سیاسی در اندیشه ایرانشهری

Persian utopia تئوری شاهی آرمانی بوده است؛ بعد از ظهور اسلام این تئوری در قالبهای مختلف از قبیل فلسفه سیاسی، سیاستنامه و حکمت اشراق ... تداوم پیدا کرد، اما این قالبهای تفکر هر کدام به فراخور موقعیت و شرایط سیاسی خاص خود، وجوهی از آن برداشته و در قالب تفکر خاص خود ادامه دادند.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 22

لینک کمکی