پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتکینسون، اسمیت، بم و هکسما

مشخصات فایل: - پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتکینسون، اسمیت، بم و هکسما - قالب بندی: پاورپوینت - تعداد اسلاید: 309 - قابل ویرایش - فهرست مطالب: - بخش یکم فصل یکم - حوزه روان شناسی - دیدگاههای موجود در روان شناسی - خاستگاه دیدگاههای روان شناسی - دیدگاه های جدید - ارتباط میان دیدگاههای روانشناسانه و زیست شناسانه - روشهای تحقیق در روان شناسی - وضع فرضیه - روش آزمایشگاهی - روش ارتباطی - روش مشاهده ای - رهیافت های...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتکینسون، اسمیت، بم و هکسما

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 309

قابل ویرایش

فهرست مطالب:

بخش یکم فصل یکم

حوزه روان شناسی

دیدگاههای موجود در روان شناسی

خاستگاه دیدگاههای روان شناسی

دیدگاه های جدید

ارتباط میان دیدگاههای روانشناسانه و زیست شناسانه

روشهای تحقیق در روان شناسی

وضع فرضیه

روش آزمایشگاهی

روش ارتباطی

روش مشاهده ای

رهیافت های بین رشته ای

عصب پژوهی شناختی

روان شناسی تکاملی

شناخت پژوهی

روانشناسی فرهنگی

بخش دوم فصل دوم

عدم تقارن در مغز

افراد مبتلا به دو نیمگی مغز

تخصص یافتگی نیمکره ها

دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه عصبی درون ریز

تاثیر عوامل وراثتی بر رفتار

کروموزوم ها و ژن ها

مطالعات وراثت شناختی درباره رفتار

اثر عوامل محیطی بر عمل ژن

خواص نورون ها

نورون ها و اعصاب

توانش های عمل

انتقال سیناپسی

عصب رسانه ها و گیرنده های عصبی

بخش های دستگاه عصبی

هسته مرکزی مغز

دستگاه کناری

مخ

ساختمان مخ

نواحی قشر مخ

بخش دوم

فصل سوم: رشد روانی

تعامل طبیعت با تربیت

مراحل رشد

قابلیت های نوزادان (بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، و یادگیری و حافظه)

رشد شناختی کودک (نظریه مرحله های پیاژه، نقد نظریه پیاژه، بدیلهای نظریه پیاژه)

شخصیت و رشد اجتماعی (مزاج، رفتار اجتماعی کودک، دلبستگی، هویت جنس گونه، و سنخ پذیری جنسی)

رشد پس از دوران کودکی (نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی)

دیدگاه های زیست شناسانه و روان شناسانه

بخش سوم

فصل چهارم

خواص مشترک حواس گوناگون

حساسیت

رمزگردانی

حس بینایی

نور

دستگاه بینایی

درک رنگ

درک نور

حس شنوایی

امواج صوتی

دستگاه شنوایی

درک شدت صدا

درک ارتفاع صوت

سایر حواس

بویایی

چشایی

فشار ودما

درد

بخش سوم فصل پنجم ادراک

توجه

دیدن و شنیدن انتخابی

انتخاب اولیه و انتخاب بعدی

مبنای عصبی توجه

ثبات ادراکی

ثبات روشنی و ثبات رنگ

ثبات شکل و ثبات مکان

ثبات اندازه

رشد ادراک

قابلیت های تشخیصی نوزادان

پرورش در محیطی با محرک های تنظیم شده

تقسیم کار در مغز

دستگاه های شناسایی و تعیین محل

مؤلفه های شناسایی

تعیین محل

تفکیک اشیاء

درک فاصله

درک حرکت

شناسایی

مراحل اولیه شناسایی

مرحله مطابقت و الگوهای اتصالی

شناسایی اشیایی طبیعی و پردازش نزولی

بخش سوم و فصل ششم

جنبه های مختلف هوشیاری

خود آگاهی

خاطرات پیش آگاهانه

ذهن ناخودآگاه

تجزیه

فرایندهای خود به خود

اختلال هویت تجزیه ای

خواب و رویا

مراحل خواب

اختلال خواب

رویا

نظریه های ورتبط با رویا

مواد روانگردان

مواد مضعف

مواد افیونی

مواد محرک

مواد توخم زا

شاهدانه

بخش چهارم فصل هفتم یادگیری و شرطی سازی

دیدگاههای مربوط به یادگیری

شرطی سازی سنتی

آزمایشهای پاولف

تبعات و کاربردها

پیش بینی و عوامل شناختی

محدودیت های زیستی

مبنای عصبی یادگیری

بخش چهارم فصل هشتم

تقسیم بندی های حافظه و مبانی زیستی آنها

سه مرحله حافظه

حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

انواع حافظه برای انواع مختلف اطلاعات

حافظه کوتاه مدت

رمزگذاری

ذخیره سازی

بازیابی

حافظه کوتاه مدت به مثابه حافظه درحال کار

رمزگذاری

لینک کمکی