تحقیق بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

فهرست - فصل اول: مبادی تحقیق - 1-مقدمه - 2-موضوع تحقیق و تبیین آن - 3-بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) - 4-انگیزه محقق در انتخاب موضوع - 5-هدف تحقیق - 6-ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش) - 7-واژه ها و اصطلاحات این تحقیق - فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش - الف-سابقه نظری تحقیق - تاریخچه - ب-سابقه عملی تحقیق - 1-بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان - 2-بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران - 3-بررسی پژوهشهای مشابه...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

فصل اول: مبادی تحقیق

1-مقدمه

2-موضوع تحقیق و تبیین آن

3-بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)

4-انگیزه محقق در انتخاب موضوع

5-هدف تحقیق

6-ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)

7-واژه ها و اصطلاحات این تحقیق

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

الف-سابقه نظری تحقیق

تاریخچه

ب-سابقه عملی تحقیق

1-بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان

2-بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران

3-بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق

ج-نقد و بررسی پ ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق (متدلوژی)

الف-فرضیات

1-تعریف فرضیه

2-انواع فرضیه

3-فرضیات این تحقیق

4-سؤالات پژوهشی

ب-جامعه آماری و نمونه گیری

1-تعریف جامعه آماری

2-جامعه آماری این تحقیق

3-تعریف نمونه گیری

4-انواع نمونه گیری

5-نمونه گیری در این تحقیق

ج-جمع آوری اطلاعات

1-تعریف روش جمع آوری اطلاعات

2-انواع روشهای جمع آوری اطلاعات

3-روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق

4-تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات

5-تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات

د-روش تحقیق

1-تعریف روش تحقیق

2-انواع و روش های تحقیق

3-نوع و روش این تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف-تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)

ب-تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)

ج-تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای)

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

1-نتیجه تحقیق

الف-نتایج کلی و فرضیات

ب-نتایج کلی سؤالات تشریحی

2-پیشنهادات و نظرات اصلاحی

الف-پیشنهادات محقق

ب-استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان

3-مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع

4-محدودیت ها و مشکلات این تحقیق

5-فهرست منابع (کتابنامه)

6-پیوست (ضمائم)

نمونه پرسشنامه

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه:

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم، دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد

توجه به این نکته بسیار مهم است که اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است که نحوه ی گذراندن آن هم ممکن است باعث سلامت، رشد و کمال فرد شود و هم موجب کندی، انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی، اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یک سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران، به ویژه همسالان است، از یکنواختی گریزان است و در کارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر هنوز به پختگی کامل نرسیده است اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت، درست راهنمایی نشود ممکن است به انجام اموری گرایش پیدا کند که آثار نامطلوبی برای او خواهد داشت...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 101

لینک کمکی