تحقیق عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی اثربخشی کارکنان بانک سپه

هدفهای پژوهش: - 1-تعیین میزان ارتباط فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارکنان - 2-تعیین میزان ارتباط رسالت سازمان و اثربخشی کارکنان - 3-تعیین میزان ارتباط استراتژی سازمان و اثربخشی کارکنان - 4-تعیین میزان ارتباط قوانین و مقررات و اثربخشی کارکنان - 5-تعیین میزان ارتباط محیط خارجی و اثر بخشی کارکنان - 6-تعیین میزان ارتباط رهبری و اثربخشی کارکنان - 7-تعیین میزان ارتباط عوامل و عملکرد...

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدفهای پژوهش:

1-تعیین میزان ارتباط فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارکنان

2-تعیین میزان ارتباط رسالت سازمان و اثربخشی کارکنان

3-تعیین میزان ارتباط استراتژی سازمان و اثربخشی کارکنان

4-تعیین میزان ارتباط قوانین و مقررات و اثربخشی کارکنان

5-تعیین میزان ارتباط محیط خارجی و اثر بخشی کارکنان

6-تعیین میزان ارتباط رهبری و اثربخشی کارکنان

7-تعیین میزان ارتباط عوامل و عملکرد فردی با اثربخشی کارکنان

8-تعیین میزان عوامل و عملکرد سازمانی با اثربخشی کارکنان

سؤالهای پژوهش:

1-آیا فرهنگ سازمان بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟

2-آیا رسالت سازمان بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟

3-آیا استراتژی سازمان بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟

4-آیا قوانین و مقررات موجب اثربخشی کارکنان می-شود؟

5-آیا محیط خارجی بر روی اثربخشی کارکنان موثر می-باشد؟

6-آیا رهبری بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟

7-آیا عوامل فردی بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟

8-آیا عوامل سازمانی با اثربخشی رابطه دارد؟

فرضیه های تحقیق:

1-فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان رابطه دارد.

2-رسالت و استراتژی سازمان با اثربخشی کارکنان رابطه دارد.

3-قوانین و مقررات سازمان با اثربخشی کارکنان رابطه دارد.

4-رهبری با اثربخشی کارکنان رابطه دارد.

5-عملکرد فردی با اثربخشی کارکنان رابطه دراد.

6-عملکرد سازمانی با اثربخشی کارکنان رابطه دارد.

7-محیط خارجی با اثربخشی کارکنان رابطه دارد.

بخشی از متن تحقیق:

روش تحقیق

تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است که از حهت روابط بین متغیرها از نوع همبستگی، از نظر مطالعات محیطی از نوع پیمایشی و با توجه به مبانی نظری و علمی از نوع مطالعات کاربردی است. روشهای جامعه آماری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد که در اینجا به بررسی و ارزیابی ارتباط عوامل موثر بر مدیریت تحول با اثربخشی کارکنان بانک سپه (سرپرستی منطقه 2 تهران) می پردازد.

متغییر ملاک (مستقل): در این تحقیق عبارتست از مدیریت تحول و عوامل موثر در آن شامل (فرهنگ، رسالت، استراتژی، محیط خارجی، رهبری؛ عوامل و عملکرد فردی، عوامل و عملکرد سازمانی، قوانین و مقررات).

متغییر پیش بین (وابسته): عبارتست از اثربخشی کارکنان که از سه بعد تعهد سازمانی، انگیزش کاری و کاهش مقاومت منفی در مقابل تغییرات سازمان، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

جامعه آماری و نمونه آماری

در اینجا قلمرو تحقیق: کارکنان بانک سپه سرپرستی منطقه 2 تهران شامل 715 نفر میباشند، از میان این جامعه آماری تعداد 110 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند.

قلمرو تحقیق

به منظور تشخیص درست و بهتر مساله، کاربردی تر ساختن آن و رسیدن به راه حلهای دقیقتر، قطعی تر و سازنده تر کردن آن، مشخص کردن قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش ضروری و لازم است؛

1-قلمرو موضوعی تحقیق: از لحاظ موضوعی، تحقیق حاضر در حیطه منابع انسانی و رفتار سازمانی، تحول سازمانی و تاثیر آن بر روی اثربخشی کارکنان می باشد.

2-قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق بانک سپه سرپرستی منطقه 2 واقع در شهر تهران می باشد.

3-قلمرو زمانی تحقیق: دوره زمانی تحقیق حاضر از بهمن ماه سال 83 آغاز و در شهریور ماه 84 به اتمام رسیده است.

محدودیتهای تحقیق:

1-اعتقاد برخی مدیران و کارکنان به امر تحقیق و پژوهش و اهمیت ندادن آنها به نتایج و یافته های تحقیقات.

2-فقر اطلاعات و آمار کافی و خصوصا دقیق و بارز از سازمان که ریشه در ساختار سنتی آن دارد.

3-عدم درک کامل کارکنان از مفاهیم مدیریت تحول و نبود ذهنیتی از مفهوم آن در وجود کارکنان که ضرورت نیاز سنجی آموزشی در مورد کارکنان سازمان را گوشزد میکند.

4-اثرپذیری مراحل توزیع و گردآوری پرسشنامه های تحقیق از بوروکراسی بیمار گونه و ناکارآمد حاکم بر نظام اداری علیرغم شاغل بودن محقق در سازمان مزبور.

انتخاب نمونه:

که در آن n تعداد نمونه، z آماره توزیع استاندارد در سطح اطمینان 95 درصد، p نسبت موفقیت (وجود همبستگی بین دو متغییر) می باشد که معمولا 5/0 فرض میشود، q نسبت عدم موفقیت و d میزان خطای مجاز است که مقدار آن با استفاده از تحقیقات مشابه داخلی تعیین میگردد و در تحقیق ما مقدار آن 112/0 بدست آمد. با جایگزینی در فرمول یاد شده حجم نمونه بدست میآید:

آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن

برای تعیین درجه همبستگی بین دو متغییر x وy از ضریب همبستگی خطی استفاده میشود. فرض صفر در این آزمون فرض می کند که همبستگی معنا داری وجود ندارد. ضریب همبستگی رتبه ای را با rs نشان میدهیم...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 98

لینک کمکی