تحقیق مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد

بخشی از متن تحقیق: - روش اجرایی کنترل اسناد - 1-هدف - • کنترل مناسب بودن یک سند پیش ازانتشارآن - • کنترل نیاز به بازنگری یک سند وتصویب مجددآن - • کنترل درمورد شناسایی تغییرات اسنادو وضعیت نسخه تجدیدنظر شده فعلی آنها - • دردسترس بودن آخرین ویرایش نسخه های مربوط به اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه - • کنترل خوانا وسهل...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

روش اجرایی کنترل اسناد

1-هدف

• کنترل مناسب بودن یک سند پیش ازانتشارآن

• کنترل نیاز به بازنگری یک سند وتصویب مجددآن

• کنترل درمورد شناسایی تغییرات اسنادو وضعیت نسخه تجدیدنظر شده فعلی آنها

• دردسترس بودن آخرین ویرایش نسخه های مربوط به اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه

• کنترل خوانا وسهل التشخیص بودن اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه

• کنترل شناسایی اسناد بامنشاء بیرون از سازمان و توزیع آنها

• جلوگیری از استفاده ناخواسته از اسناد منسوخ و اعمال شناسایی مناسب درمورد آنها

2-دامنه کاربرد

• تمامی مستندات سیستم مدیریت کیفیت

• تمامی استاندارهای مورد استفاده درتولید محصولات مرکزتحقیقات مخابرات ایران

• تمامی نقشه ها ومدارک موردنیاز دیگر برای تولید محصولات مرکز تحقیقات مخابرات ایران

• تمامی نامه ها و مکاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی با مرکز و بالعکس

• تمامی قراردادهای منعقده بین مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتها و وزارتخانه های دولتی

• تمامی گزارش ها و خروجی های پروژه های مرکز خواه توسط افراد در استخدام مرکز انجام شده باشند و خواه توسط شرکت های بیرونی و پیمانکاران مرکزبه انجام رسیده باشند.

3-تعاریف و اصطلاحات

دراین روش اجرایی برای اختصار ازواژه مرکز به جای مرکز تحقیقات مخابرات ایران استفاده می شود.

QMS: (Quality Management System) سیستم مدیریت کیفیت

CAR: (Corrective Action Request) درخواست اقدام اصلاحی

PMIS: (Project Management Information System) سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

مستندات سیستم مدیریت کیفیت: این مستندات شامل نظامنامه کیفیت، طرح های کیفیت، مشخصه ها ی بیان کننده الزام ها، راهنمایی ها (guidelines)، روش های اجرایی مستند، دستورالعمل های مستند و نقشه ها و سوابق می باشد.

پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا موسسه یا شرکت یا وزارتخانه ای که طی یک قرارداد مدون و مستند کاری را برای مرکز انجام داده و محصولی را به آن ارائه می دهد.

4-مسئولیت ها

نماینده مدیریت درکیفیت برکنترل تمام مستندات نظارت کرده، فهرست اصلی مستندات مرکز (ISO\ FO\ 4.2.3 _ 0.2 \ 03 _ 0.1) را حفظ می نماید.

رئیس مرکز، مستندات QMS راکه برای اولین بار عرضه شده اندو نیز مستندات تجدیدنظرشده آنها را تصویب می نماید.

هریک از کارکنان مرکز می تواند درخواست تغییریک سند سیستم مدیریت کیفیت را داشته باشد.

مدیر هریک ازگروهها/واحدها/پروژه های مرکز برمبنای نیازهای گروه/واحد/پروژه مربوطه، مسئول تهیه مستندات زیر است:

• هر گونه روش اجرایی مربوط به آن گروه/واحد/پروژه

• دستور العمل های کاری مربوط به هر یک از کارکنان، دستگاهها و آزمایشگاههای آن گروه/واحد/پروژه

• دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات یا جزوه مربوط به محصولات آن گروه/واحد/پروژه

• تهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها

• روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مشتری

مسئولیت تضمین اینکه انتشارات فوق به لحاظ فنی صحیح و قابل استفاده می باشندبه عهده مدیران مربوطه است.

هر یک از پیمانکاران طرف قرارداد مرکز بر مبنای الزام های مندرج در قرارداد منعقده مسئول تهیه مستندات زیر است:

• دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات یا جزوه مربوط به محصولات تعهد شده توسط آن پیمانکار

• تهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها

• روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مرکز

نماینده مدیریت درکیفیت مسئول تضمین آن است که بیانیه مستند خط مشی کیفیت، بیانیه مستند اهداف کیفیت، طرح های کیفیت، روش های اجرایی مورد نیاز و تصریح شده در استاندارد ISO 9001:2000 ونظامنامه کیفیت، تهیه شده وبه تصویب رسیده است. نماینده مدیریت درکیفیت کارکنان مرکزرا ازتجدیدنظرهای دردسترس مستندات کیفیت آگاه نموده وهمواره نظامنامه کیفیت و روش های اجرایی ISO 9001 را درآنچنان وضعیتی نگاه میدارد که منعکس کننده نیازهای مرکز باشد...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 52

لینک کمکی