تحقیق خلا صه معامله تسامح و مسئولیت های ناشی از آن

بخشی از متن تحقیق: - خلا صه معامله تسامح و مسؤولیت های ناشی از آن - تصویب قانون ثبت اسناد و املا ک در سال 1310 و همچنین آیین نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا ک تعریف شد؛ اما در هیچ یک از مواد...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

خلا صه معامله تسامح و مسؤولیت های ناشی از آن

تصویب قانون ثبت اسناد و املا ک در سال 1310 و همچنین آیین نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا ک تعریف شد؛ اما در هیچ یک از مواد قانونی از خلا صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا ک و نیز مواد 104 و 122 آیین نامه قانون ثبت مستفاد می شود این است که خلا صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا تی که به طور شرطی و رهنی صورت می پذیرد و همچنین صلح های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا صه ای از معاملا ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه ای از آن را به هریک از متعاملا ن داده و نسخه ای دیگر را به ضمیمه لا شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند. (ماده 36 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی)

مسؤول اداره نیز به سرعت دستور ثبت آن را صادر می کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا صه معامله، توسط متصدی دفتر املا ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلا صه معاملا ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا ک ثبت گردد. (ماده 104 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املا ک)

و اما در تنظیم خلا صه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:

1-تمامی دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلا صه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلا صه معامله است.

2-خلا صه معامله مخصوص متعاملا ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته می شود. در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 5

لینک کمکی