تحقیق بررسی تاثیر رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

بخشی از متن تحقیق: - مقدمه - انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت ها مبرهن می سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت ها مبرهن می سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال 1980 درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می گردد که رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می باشد. امروزه مهندسی مجدد (باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی (استانداردهای ISO 9000) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه ای است.

از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته اند که جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای «تک شغل سنتی» گروه های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداکثر توانایی های کارکنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بکارگیری سبکهای رهبری صحیح و کسب رضایت آنان ممکن می باشد.

بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده ای است و پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می نمایند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می کنند و نتایج حاصل ار با موشکافی به بحث می گذارند، باشد که گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» (نقل از خلیلی، صفحه 183).

«لیکن روشنفکران و صاحبان اندیشه در کشورهای توسعه نیافته اکثراً از فعالیت های علمی کاربردی و پژوهش های میدانی بومی دور مانده اند. هنوز بر ما روشن نیست که سازمانهای موفق کشورمان کدامند، چه ویژگی هایی دارند، تاریخچه و سابقه رشد آنها چیست. نقش مدیران در آنها چه بود، شیوه های مدیریت، آموزش، ارتقاء، استخدام و... در آنجا چگونه است. و صدها پرسش دیگری از این دست بدون پاسخ باقی مانده است» (نقل از خلیلی، صفحه 182). از طرفی «پژوهش به ویژه در زمینه های سازمان و مدیریت علاقمندان چندانی ندارد، و انگشت شمار علاقمندان هم ابزار و امکانات اجرایی کافی در اختیار ندارند» (نقل از خلیلی، صفحه 182). «لذا ضروری است که بخش دولتی به صورتی سازمان یافته تحقیق و توسعه را در زمینه مدیریت و سازمان با جدیت تمام آغار نماید، تا از این رهگذر به توان راه حلهای بومی سازمانهای کشور را چشم داشت» (خلیلی، صفحه 183).

پروژه اخیر گامی است کوچک برای تحقق بخشیدن و حرکت در سوی هدف فوق و رابطه و همبستگی بین سبک های رهبری و رضایت شغلی کارکنان را در سازمان برنامه و بودجه بررسی می نماید. و در ضمن خلاصه ای از تئوری ها و یافته های سبکهای رهبری نود سال اخیر را ارائه می نماید.

از جمله: نگرش های رفتاری، خوکامه-مشارکتی، مدیریت، اقتضایی و نگرش های نوین رهبری از قبیل: تبادل رهبر-هموند، تئوری اسناد، جایگزین های رهبری، ارتباط چند جانبه، ارتباطات رهبری، شرطی سازی مؤثر، رهبری رویداد، رهبری انتقالی و خود رهبری ارائه شده اند. و از سه پژوهش رهبری بومی استفاده شده است.

روش گردآوری اطلاعات به روش پرسشنامه انجام گرفته است. در توصیف و تحلیل یافته ها از روشهای تحقیق توصیفی و همبستگی (تحلیل رگرسیون دو متغییری) استفاده شده است. سه نوع پرسشنامه یعنی پرسشنامه سبکهای رهبری 1 تا 4 لیکرت، پرسشنامه همکار حداقل مرجح فیدلر و پرسشنامه 30 سوالی رضایت شغلی بعنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند. در ضمن برای تحلیل، پیشگیری از خطای محاسبات دستی، تنظیم جداول فراوانی و آزمون فرضیه ها از بسته نرم افزاری STATG استفاده شده...

این تحقیق با فرمت word قایل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 44

لینک کمکی