بررسی دبیرخانه ثبت احوال

سیستم: اگر بخواهیم جایگاهی برای دبیر خانه در یک سازمان تعیین کنیم باید بگوییم که دبیرخانه قلب یک اداره (سازمان) است، چرا که با تمامی واحدهای سازمان در ارتباط است و ارتباطی را بین آن ها و حتی با سازمان ها ی دیگر ایجاد می کند. - وظایف این سازمان عبارتند...

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیستم: اگر بخواهیم جایگاهی برای دبیر خانه در یک سازمان تعیین کنیم باید بگوییم که دبیرخانه قلب یک اداره (سازمان) است، چرا که با تمامی واحدهای سازمان در ارتباط است و ارتباطی را بین آن ها و حتی با سازمان ها ی دیگر ایجاد می کند.

وظایف این سازمان عبارتند از:

1-شماره کردن نامه های ارسالی

2-شماره کرن نامه های دریافتی.

3-ثبت نامه های ارسالی و دریافتی.

4-ثبت اطلاعات فردی و اداری کارمندان.

5-ارسال نانه به خارج از سازمان.

6-صدور مرخصی.

7-ماشینی کردن نامه های اداری.

موجودیت های داخلی

1-مسئول امور اداری: وظایف مسئول امور اداری شامل موارد زیر است:

1-1-ثبت اطلاعات فردی کارکنان.

1-2-ثبت اطلاعات اداری کارکنان.

1-3-صدور مرخصی.

2-متصدی ثبت: وظایف متصدی ثبت شامل موارد زیر است:

2-1-ثبت نامه های ارسالی و دریافتی.

2-2-شماره کردن نامه های دریافتی از طریق سیستم.

3-اپراتور: وظایف اپراتور شامل موارد زیر است:

3-1-ماشینی کردن نامه های اداری.

3-2-شماره کردن نامه های ارسالی از طریق سیستم.

4-پستچی: وظایف پستچی شامل موارد زیر است:

4-1-تحویل گرفتن نامه از دبیرخانه و تحویل آن در مقصد.

فهرست پروژه:

1-شرح کلی کسب و کار و محیط عملیاتی

2-مدل مورد کاربرد (Use Case Model)

3-شرح جریان کار

1-3-موردکاربرد ثبت نامه های ارسالی و دریافتی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

2-3-موردکاربرد شماره کردن نامه های دریافتی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

3-3-موردکاربرد ارسال نامه به خارج از سازمان

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

4-3-موردکاربرد شماره کردن نامه های ارسالی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

5-3-موردکاربرد ماشینی کردن نامه های اداری

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

6-3-موردکاربرد ثبت اطلاعات فردی کارکنان

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

7-3-موردکاربرد ثبت اطلاعات اداری کارکنان

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

8-3-موردکاربرد صدور مرخصی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

4-نمودار کلاس

5-مدلسازی داده ها (Data Modeling)

جدول غیر نرمال اولیه

جدول (های) 1 NF

جدول (های) 2 NF..

جدول (های) 3 NF

به همراه فایل رشنال رز و داکیومنت پروژه

فرمت فایل: Word – MDL

لینک کمکی