کار تحقیقی در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک

فهرست مطالب: - مقدمه - 1-تعریف - گفتار اول ثبت - گفتار دوم اسناد - گفتار سوم املاک - 2-تاریخچه ثبت - 3-سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران - 4-تشکیلات اداری ثبت - 5-دفاتر ثبت - 6-ترتیب تنظیم دفاتر - 7-مراجعه به دفاتر ثبت - 8-اصلاحات مامورین ثبت - 9-ثبت عمومی و ثبت عادی - 10-مقررات ثبت عمومی - 11-1-عملیات مقدماتی ثبت - 11-2-انتشار آگهی ثبت عمومی - 12-آگهی - 12-3 اطلاع دادن به اوقاف - 13-4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2-تاریخچه ثبت

3-سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5-دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9-ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1-عملیات مقدماتی ثبت

11-2-انتشار آگهی ثبت عمومی

12-آگهی

12-3 اطلاع دادن به اوقاف

13-4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15-الف شماره اصلی

16-املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7 توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22-حقوق اتفاقی

23-املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28-عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30-یک اشکال بر ماده 14

31-زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف-موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب-موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج-موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10-تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34-صور تماس تحریر حدود

35-تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36-پی کنی

37-11-تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40-وظایف مالکین

41-کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم-1-دفتر املاک

2-دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97-ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99-1-کسب انتقال ملک به ورثه

99-2-ثبت انتقال ملک به ورثه

100-ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102-ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104-ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107-صدور سند مالکیت جدید

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه

تعریف:

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است.

گفتار اول: ثبت

ثبت به معنای قرار دادن، برقرار کردن و یا پا برجا کردن، نوشتن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن.

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از: نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هر چیز دیگر (مانندعلامات) دردفاتر مخصوصی که قانون معین می کند، مانند: ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره.

گفتار دوم: اسناد

اسناد به فتح همزه، جمع مکسر سند است. به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند. سند درماده ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده: «هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

به طور کلی سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.

گفتار سوم:

املاک به فتح همزه، جمع مکسر ملک است. ملک به کسر میم، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد.

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد.

به طور کلی املاک شامل اراضی، باغها، آپارتمان ها، خانه ها و... می گردد.

تاریخچه ثبت:

بطوریکه محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است. این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع و مثلث تقسیم شده است.

داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.

در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.

ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود.

دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید.

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی.

ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می شد.

ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک (مزروعی است یا جنگل یا چمن زار و غیره) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می نمودند و نقشه ی املاک را در دو نسخه تهیه می کردند یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است.

در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود.

شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت.

در قرون وسطی، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد.

درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه برداری و ثبت شده است.

هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می گرفته است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات: 90

لینک کمکی