تحقیق بررسی نظریه استراتژیک و تجزیه محیطی

بخشی از متن تحقیق: - وضعیت اولیه صنعت داروسازی اروپایی نشان می دهد که چطور ساختارهای شرکت به وسیله نیروهای محیطی خارجی تحت تأثیرقرارمی گیرند. موقعیت ها وتوانایی سازمان را برای ایجاد واضافه کردن ارزش گزارش می کنند درنتیجه ارزش افزوده درارتباط با تجزیه وتحلیل های SWOT (قدرت –ضعف-فرصت –تهدید) شرح داده...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

وضعیت اولیه صنعت داروسازی اروپایی نشان می دهد که چطور ساختارهای شرکت به وسیله نیروهای محیطی خارجی تحت تأثیرقرارمی گیرند. موقعیت ها وتوانایی سازمان را برای ایجاد واضافه کردن ارزش گزارش می کنند درنتیجه ارزش افزوده درارتباط با تجزیه وتحلیل های SWOT (قدرت –ضعف-فرصت –تهدید) شرح داده می شود. این فصل با ارزیابی ماهیت ازمحیط شغلی شروع می شود ودر ادامه به تأثیر مقررات براستراتژی های شرکت وصنعت توجه دارد. علاوه براین همانطور که دربحث تطابق E-V-R دیده شد موقعیت ها باید تغییر کند. گاهی تغییر پیوسته وافزایشی است وگاهی اوقات برجسته تر یا منقطع تر است. برای فهمیدن ودرک تغییر دوم ذکرشده فصل بعدی بابحثی پیرامون ساخت سناریو وبرنامه ریزی شروع می شود.

تجزیه وتحلیل محیط شغلی

مدیریت دریک دنیای بسیار آشفته: موضوع سهامداران به عنوان چندین نیرو ازنیروهای محیطی درنظر گرفته می شود که سازمانی راتحت تأثیرقرارمی دهد که آشکارا درشرکت دارای نفع وسودی باشند. بطور ساده سهامداران باید ازلحاظ قدرت وسودشان طبقه بندی شوند همانطور که درشکل 1-7 نشان داده شد به راحتی می توان ازیک شبکه چهارضلعی برای این موضوع استفاده کرد. اینها باید با آنهایی که قدرت دارند باید رضایتشان جلب شود مخصوصاً اگر که مایل به انجام فعالیت های سازمان باشند. آنهایی که قدرت نسبتاً کمی دارند اماسودبیشتری دارند نیز باید موردتوجه قراربگیرند. رقباتأثیر زیادی براستراتژی های عملکردی ورقابتی شرکت دارند وموضوع موردبحث فصل 8 می باشند.

این تحقیق با فرمت word قایل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 37

لینک کمکی