تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج ((Oryza satival L

دانلود تحقیق با موضوع بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج ((Oryza satival L، - در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - مقدمه - فصل اول – کلیات - 1-1-سطح زیر کشت و میزان تولید در دنیا و ایران - 1-2-سابقه کشت برنج در ایران - 1-3-گیاه شناسی برنج - 1-3-1-نوع ژاپونیکا - 1-3-2-نوع ایندیکا - 1-3-3-نوع جاوائیکا - 1-4-سیستم...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج ((Oryza satival L،

در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول – کلیات

1-1-سطح زیر کشت و میزان تولید در دنیا و ایران

1-2-سابقه کشت برنج در ایران

1-3-گیاه شناسی برنج

1-3-1-نوع ژاپونیکا

1-3-2-نوع ایندیکا

1-3-3-نوع جاوائیکا

1-4-سیستم های کشت برنج

1-5-فیزیولوژی و مراحل رشد برنج

1-6-فنولوژی و مراحل رشد برنج

1-6-1-مرحله رویشی

1-6-2-مرحله زایشی

1-6-3-مرحله رسیدگی

1-7-آب در گیاه

1-8-آبیاری در برنج

1-8-1-روش آبیاری غرقاب دائم

1-8-2-روش آبیاری متناوب

1-8-3-آبیاری برنج براساس مراحل مختلف رشد

1-9-اثر کمبود آب

فصل دوم – بررسی منابع

2-1-عملکرد

2-2-اجزای عملکرد

2-3-عملکرد بیولوژیکی

2-4-راندمان مصرف آب

2-5-شاخص برداشت

2-6-فتوسنتز

2-7-ماده خشک

2-8-سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی

2-9-فواصل آبیاری و مقدار آب مصرفی

2-10-مقاومت به خشکی

2-11-کیفیت و پروتئین دانه

2-12-شاخص سطح برگ

منابع

لینک کمکی