تحقیق تاثیر رویکرد سنتی استراتژی امنیت ملی اسرائیل بر شکل گیری دولت مستقل فلسطینی

دانلود تحقیق با موضوع تاثیر رویکرد سنتی استراتژی امنیت ملی اسرائیل چه تأثیری بر شکل گیری دولت مستقل فلسطینی، - در قالب word و در 260 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - فصل اول – کلیات تحقیق - مقدمه - 1 طرح مسئله و تعریف موضوع تحقیق - 2 انگیزه نگارش تحقیق - 3 اهداف تحقیق - 4 اهمیت تحقیق - 5 قلمرو تحقیق - 6 پیشینه و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع تاثیر رویکرد سنتی استراتژی امنیت ملی اسرائیل چه تأثیری بر شکل گیری دولت مستقل فلسطینی،

در قالب word و در 260 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه

1 طرح مسئله و تعریف موضوع تحقیق

2 انگیزه نگارش تحقیق

3 اهداف تحقیق

4 اهمیت تحقیق

5 قلمرو تحقیق

6 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق

7 سؤال اصلی تحقیق

8 فرضیه اصلی تحقیق

9 تعریف متغیرها، مفاهیم و عملیاتی کردن

10 روش تحقیق

11 سازماندهی تحقیق

12 موانع و مشکلات تحقیق

منابع فصل اول

فصل دوم – دیدگاه های نظری – مباحث امنیت ملی و ژئواستراتژی

مقدمه بحث نظری

دوره ها و رهیافت های نگرش به امنیت ملی

دوره ها

رهیافتها

رهیافت آرمانگرایانه به امنیت ملی

رهیافت واقع گرایانه به امنیت ملی

رهیافت جهان گرایی به امنیت ملی

ویژگیها و تعاریف امنیت ملی

مسئله امنیت اسرائیل در پرتو رئالیسم

موازنه نابرابر اعراب و اسرائیل از نظر جمعیت

محدودیتهای جغرافیایی و فقدان عمق استراتژیک اسرائیل

تأثیر عامل جغرافیا بر قدرت و امنیت کشورها

الف – وسعت کشورها و اثرات امنیتی آن

ب – موقعیت کشورها و اثرات امنیتی آن

جغرافیای اسراییل و اثرات امنیتی آن

الف – ارزیابی اسرائیل از نظر وسعت جغرافیایی

ب – ارزیابی اسرائیل از نظر موقعیت جغرافیایی

پیشینه نظری مباحث امنیت ملی در اسرائیل (نظریات رهبران و دولتمردان اسرائیل در خصوص امنیت ملی)

چکیده فصل دوم

منابع فصل دوم

فصل سوم تاریخچه تأسیس اسرائیل و تکوین مناقشه اسرائیل و فلسطین

فلسطین و ارتباط تاریخی اقوام گوناگون با این سرزمین

شکل گیری و تکوین صهیونیسم سیاسی

نخستین کنگره

هرتزل و دولت یهود

سازمان صهیونیسم

قیمومیت

مبارزات اعراب

عزالدین قسام

جنبش فتح

سازمان آزادی بخش فلسطین

کتاب سفید

طرح تقسیم و پایان قیمومیت انگلستان

پایان قیمومت انگلستان

جنگ 1948

جنگ 1956

جنگ 1967

جنگ 1973

جنبش جهاد اسلامی

مسئله مهاجرت

مسئله مهاجرت از دیدگاه بن گورین

دکترین امنیتی اسرائیل

عوامل مؤثر بر استراتژی امنیت ملی اسرائیل

الف ماهیت نظام اسرائیل

ب تصور تهدید

ج ژئوپولتیک

د عوامل اجتماعی

تأثیر اصول صهیونیسم برامنیت ملی اسرائیل

تغییرات محیط امنیتی

-تقویت بازدارندگی متقابل

-راهبردهای دفاعی

-اتحادهای منطقه ای

چکیده فصل سوم

منابع فصل سوم

فصل چهارم – گفتار اول شناخت دیدگاههای احزاب لیکود و کارگر

گفتار دوم پیشنه روند مذاکرات صلح و بررسی عملکرد احزابکارگر و لیکود در قبال فرایند صلح

جریان شناسی سیاسی در اسرائیل

حزب لیکود

حزب لیکود و مسأله صلح با فلسطین

حزب کارگر

طرح شیمون پرز

موافقتنامه کمپ دیوید

طرح صلح فهد

طرح فاس

طرح صلح ریگان

طرح مبارک

قراردادها و مذاکرات صلح

کنفرانس صلح مادرید

قرارداد صلح غزه – اریحا (اسلو 1)

قرارداد مریلند (وای پلانتیشن)

مذاکرات کمپ دیوید دوم

دوره آریل شارون

طرح صلح نقشه راه

a فاز نوامبر 2002 تا می 2003 (فاز انتقالی/انتخابات)

فاز b ژوئن تا دسامبر 2003

c فاز 2004 تا 2005

دیوار حائل

حقوق بشر و مسأله دیوار حائل

-آزادی رفت و آمد

-حق کار کردن

-حق تعیین سرنوشت

رأی دیوان دادگستری بین المللی

طرح شارون مبنی بر خروج از غزه

چکیده فصل چهارم

منابع فصل چهارم

فصل پنجم – بررسی تأثیر رویکرد سنتی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی

الف – مفهوم دولت

ب – عناصر متشکله دولت

1 مردم یا جمعیت (ملت)

2 سرزمین

3 حکومت

4 حاکمیت

مسئله دولت مستقل فلسطینی

-مسئله بیت المقدس (قدس)

-مسئله شهرکها

-مسئله پناهندگان

اما چرا قطعنامه 194 الزام آور است؟

-مسئله مرزها و امنیت

چکیده فصل پنجم

منابع فصل پنجم

فصل ششم نتیجه گیری

متن کامل قرارداد غزه – اریحا

پیوست شماره 1-

پیوست شماره 2-

پیوست شماره 3 –

پیوست شماره 4-

قطعنامه 242 شورای امنیت (22 نوابر 1967)

منابع و مآخذ

لینک کمکی