تحقیق تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، - در قالب word و در 215 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - چکیده - فصل اول: ضرورت تحقیق - (1-1) مقدمه - (1-2) اهمیت موضوع - (1-3) اهداف تحقیق - (1-4) فرضیات تحقیق - (1-5) روش تحقیق - (1-6) روش تحقیق - فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی،

در قالب word و در 215 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهمیت موضوع

(1-3) اهداف تحقیق

(1-4) فرضیات تحقیق

(1-5) روش تحقیق

(1-6) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

(2-1) تعریف سیاست پولی

(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

(2-3) اهداف سیاستهای پولی

(2-3-1) هدف اشتغال کامل

(2-3-2) هدف رشد اقتصادی

(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی

(2-4-1) مکتب کلاسیک

(2-4-2) مکتب نئوکلاسیک

(2-4-3) مکتب کینزین

(2-4-4) مکتب پول گرایان

(2-4-5) مکتب کلاسیک جدید

(2-4-6) مکتب کینزی جدید

(2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید

(2-5) ابزارهای سیاست پولی

(2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی

(2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم: سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی

مقدمه

(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

(3-2) عرضه پول در ایران

(3-2-1) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی

(3-2-2) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی

(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران

(3-3-1) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)

(3-3-2) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه

(3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372

(3-3-4) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)

(3-3-5) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه

(3-3-6) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

(3-3-7) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه

(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران

(3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

(3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

(3-4-3) سیاستهای اعتباری کشاورزی

(3-4-3-1) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.

(3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی

(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 81-1338

(3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران

(3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338

(3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی

(4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره 80-1338

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی

(4-1-1) مطالعات ختائی

(4-1-2) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)

(4-2) سایر مطالعات انجام شده

(4-2-1) مطالعات مقدسی

(4-2-2) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن

مقدمه

(1-4) تشریح مدل

(2-4) داده های آماری

(3-4) آزمون ایستایی

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتیجه گیری

(4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی

(4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش

کشاورزی

(5-6) پیشنهادات

پیوست الف

مقدمه

(الف – 1) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)

(الف – 2) آزمونهای ایستایی

(الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)

(الف – 2-2) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (DF)

(الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)

(الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد؟؟

(الف – 3) همگرایی

(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر

(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR

(الف – 6-1) مقدمه

(الف – 6-2) فرایند VAR

(الف 6-3) تعیین طول وقفه ها

(الف – 7) پردازش داده ها به روش VECM

(الف – 7-1) مقدمه

(الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا

پیوست ب

نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews

پیوست ج

جداول

فهرست منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

لینک کمکی