تحقیق جرم و جنایت

بخشی از متن تحقیق: - شاید نظریه پردازان غربی و تئوریسینهای لیبرالیس گمان نمی بردند که ایدئولوژی آنها نیز مانند مارکسیسم به این زودی موزه ای و کتابخانه ای شود. ایدئولوژی جهان سرمای ه داری گمان می کرد که با استواری بر پایه های اومانیسم، سکولاریسم و مدرنیسم می تواند سلطنت بی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

شاید نظریه پردازان غربی و تئوریسینهای لیبرالیس گمان نمی بردند که ایدئولوژی آنها نیز مانند مارکسیسم به این زودی موزه ای و کتابخانه ای شود. ایدئولوژی جهان سرمای ه داری گمان می کرد که با استواری بر پایه های اومانیسم، سکولاریسم و مدرنیسم می تواند سلطنت بی گزند و پایداری بر جوامع بشری پیدا کند. اما این خام اندیشی بر اثر غفلت از شناخت درست در مورد انسان، آفرینش، و خدا بوجود آمد و به جرأت می توان مدعی شد که اگر نوزایی معاصر در جهان اسلام نبود، می رفت که جهان را در ورطه هلاکت و نابودی افکند.

اکنون که مدرنیسم سکولار، درگیر چالش های درونی بسیار است، با طرح پروژه جهانی شدن سعی دارد کل جامعه بشری را هم در پارادوکسهای گرداب گونه خود فرو برد. در این میان وجدان بیدار بشریت روز به روز به سمت دین و معنویت اقبال می کند و بعد از سرخوردگی از ایدئولوژی های معوج چپ و راست، اکنون پاسخ نیازهای روحی، جسمی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی خود را از دین تمنّا می کند.

مقدمه

مبحث چگونگی تعامل دین با تمدن جدید هنگامی مطرح می شود که انسان امروزی سرمست از پیشرفتهای سریع علمی و تکنولوژیک، با شتاب به سوی دنیایی که خود ترسیم کرده پیش می رود و در این مسیر با احساس بی نیازی به دین، اندیشه اومانیسم را محور حرکت خویش قرار داده است. با وجود این، در گفتار حاضر اساسا قصد تخطئه علم و انکار پیشرفتهای به دست آمده از آن را نداریم. همچنین معتقدیم بشر در آینده به دست آوردهای علمی سودمند فراوانی دست خواهد یافت که امروزه تصور آن نیز برای ما ممکن نیست. بنابراین مقصود و نیت اصلی ما از ارائه بحث دین و دنیای متجدد طرح این پرسش است که اولا: بشر با این سرعت به کجا می رود و در این مسیر با چه چالشهایی مواجه خواهد شد و آیا علم و تکنولوژی قادر به رفع چالشهای مزبور می باشد؟ ثانیا: نقش دین در رفع نیازهای انسان معاصر، چیست؟ به عبارت دیگر سخن از معناداری زندگی و بررسی چالشهای دنیای متجدد و کارکردهای دین در جهان معاصر، موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 21

لینک کمکی