تحقیق زبان ایران

فهرست مطالب - موضوع... ... - مقدمه... ... - زبان فارسی در جهان ... - دوره میانه ... ... - ادبیات زبانهای ایرانی میانه گروه شرقی ... - آثار غیر دینی... - آثار دینی ... ... - زبانهای ایرانی میانه گروه غربی. ... - زبان فارسی میانه ... - خط پهلوی ... - هزوارش ... - خط مانوی ... - آثار بازمانده از فارسی میانه... - منابع و ماخذ... - بخشی از متن تحقیق: - مقدمه - معمول ترین و ساده ترین تعریفی که...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

موضوع... ...

مقدمه... ...

زبان فارسی در جهان ...

دوره میانه ... ...

ادبیات زبانهای ایرانی میانه گروه شرقی ...

آثار غیر دینی...

آثار دینی ... ...

زبانهای ایرانی میانه گروه غربی. ...

زبان فارسی میانه ...

خط پهلوی ...

هزوارش ...

خط مانوی ...

آثار بازمانده از فارسی میانه...

منابع و ماخذ...

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه

معمول ترین و ساده ترین تعریفی که از زبان ارائه می شود این است که زبان وسیله برقراری ارتباط در جوامع بشری است. از هیمن تعریف ساده می توان دریافت که زبان امری اجتماعی است.

از آنجا که جوامع بشری پیوسته در حال تغییر و تحول اند، نهادهای اجتماعی هم که باید متناسب با نیازهای اجتماع باشند، هیچ گاه ثابت و یکسان نمی مانند و همواره برای هماهنگی با جامعه و نیازهای آن متحول می شوند.

بدین ترتیب زبان که مهمترین وسیله و ابزار پیام رسانی و برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم ذهنی در جوامع بشری است امری ثابت نبوده همواره به تبع جامعه تحول می یابد.

برای بررسی تحولات جوامع بشری و پی بردن به علل و موجبات این تحولات و شناختن حوادث ورویدادهای که منجر به پیدایش عناصری جدید و پدیده هایی نو می شوند از تاریخ دور می جوییم.

هم چنانکه تاریخ سرگذشت اقوام و ملتهای مختلف و حوادث گذشته برآنها را در زمانهای مختلف شرح می دهد به تاریخ یک زبان نیز تغییرات و دگرگونیهای ان زبان در گذار زمان و در طول دوره دوام و رواج آن زبان مشخص می کند. وبه کمک برررسیهای تاریخی هر زبان است که می توان هم تغییرات و تحولات آن زبان را در ادوار تاریخی مختلف شناخت و هم قواعد و قوانین حاکم و ناظر برآن تحولات را بدست آورد. زبان های مختلف به طرق گوناگون باقی مانده است جمع آوری کرد و سپس این اسناد و مدارک را به ترتیب تاریخی، مرتب و منظم نمود و آن گاه با توجه به شباهتها و تفاوتهای ساختاری و صوتی زبان بکار رفته در این اسناد و با مقایسه صورتهای مختلف زبان، آن مدارک را دسته بندی و طبقه بندی نمود...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 39

لینک کمکی