تحقیق علم ژنتیک

دانلود تحقیق با موضوع علم ژنتیک، - در قالب word و در 156 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - پیشگفتار - مقدمه - بخش اول - تاریخچه ژنتیک - بخش دوم: - اصطلاحات و مفاهیم - کاریوتایپ - ایدیوگرام - پلوئید - بخش سوم: - وراثت و تقسیم سلول - تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری - میوز - مراحل میوز - مفهوم جدایی - مدل هاسکینز برای ساختمان سانترومر - اهمیت ژنتیکی میوز (به طور خلاصه) - گامتوژنز - اسپرماتوژنز - میتوز - مراحل میتوز - اینترفاز - روفاز - متافاز - آنافاز - تلوناز - تقسیم یا سیتوکینز - اهمیت ژنتیکی میتوز - دوره سلولی، سیکل سلولی - بخش...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع علم ژنتیک،

در قالب word و در 156 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول

تاریخچه ژنتیک

بخش دوم:

اصطلاحات و مفاهیم

کاریوتایپ

ایدیوگرام

پلوئید

بخش سوم:

وراثت و تقسیم سلول

تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری

میوز

مراحل میوز

مفهوم جدایی

مدل هاسکینز برای ساختمان سانترومر

اهمیت ژنتیکی میوز (به طور خلاصه)

گامتوژنز

اسپرماتوژنز

میتوز

مراحل میتوز

اینترفاز

روفاز

متافاز

آنافاز

تلوناز

تقسیم یا سیتوکینز

اهمیت ژنتیکی میتوز

دوره سلولی، سیکل سلولی

بخش چهارم:

اصول مندلی

اصل تفکیک صفات

علائم و اصطلاحات

اصل ترتیب مستقل صفات

آمیزشهایی که بیش از دو ژن در آن دخالت داشته باشند.

احتمالات و آزمونهای آماری

کاربرد احتمالات در تجزیه شجره نامه ها

بخش پنجم:

تغییر ژنها

جهش موجد ژنهای جدید است

چرا ژن جهش می یابد

عوامل موثر در جهش ژن

پرتوهای پرانرژی موجب حصول جهش می شوند

بخش ششم:

ژنتیک بیوشیمیایی انسانی

اختلالات بیوشیمیایی انسان

مکانیسم امراض بیوشیمیایی

بخش هفتم:

اثر متقابل ژنوتیپ و محیط دراصلاخ نباتات

اهمیت محیط در ژنتیک

1. اثرات محیط خارجی

2. اثرات محیط درونی

اهیمت محیط در اصلاح نباتات

بخش هشتم

مهندسی ژنتیک

تولید DNA نوترکیب با استفاده از آنزیم محدود الاثر

1. استفاده از قطعات متصل کننده

2. استفاده از آنزیم ترمینال ترانسفرازها

3. استفاده از DNA لیگاز T 4

سیستم کلون کردن ژن

1. جدا سازی قطعه قطعه کردن منبع DNA

2. اتصال به یک حامل کلون

3. ورود به داخل میزبان

4. شناسایی و جداسازی کلون حاوی ژن مورد نظر

تولید تعداد زیاد سلولها و باکتریهای حاوی ژن

نتیجه گیری

پیشنهاد

منابع و مآخذ

لینک کمکی