جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

دانلود جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)، در قالب Pdf و در 513 صفحه. - توضیحات: - بخش اول کلیات - Passage - متن - General and special Guidance - هدایت عام و خاص - General Guidance - هدایت عام - A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate - conditions begins to grow and enters upon a path of development...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)، در قالب Pdf و در 513 صفحه.

توضیحات:

بخش اول کلیات

Passage

متن

General and special Guidance

هدایت عام و خاص

General Guidance

هدایت عام

A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate

conditions begins to grow and enters upon a path of development in which at every

moment it takes on a form state.

دانه ی گندم که درون زمین تحت شرایط مناسبی قرار می گیرد شروع به رشد و نمو می کند و در هر لحظه و شکل و

حالت جدیدی به خود می گیرد.

سوالات چند گزینه ای

Choose a, b, c or d which completes each item.

از میان الف و ب و پ یا ت بهترین گزینه را انتخاب کنید.

1. A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate

conditions begins to ...

a. move b. speak c. grow d. rain

1. دانه ی گندم که درون زمین و تحت شرایط مناسب قرار گرفته است شروع به رشد می کند.

الف) حرکت ب) صحبت کردن پ) رشد ت) باریدن

2. Even if an imperfection to occur in the organs of the natural functions of the

newly born, we would have to doubt that such an occurrence was due to some pest

or plague or to ... causes.

a. natural b. material c. formal d. unnatural

2. حتی اگر نقصی در اندام ها یا عملکردهای طبیعی کودک تازه متولد شده پیش بیاید شکی نداریم که

چنین اتفاقی به علت آفت یا مریضی یا عوامل غیرطبیعی بوده است.

الف) طبیعی ب) مادی پ) ظاهری ت) غیرطبیعی

3. The Holy Quran considers movement and attraction, which each species in

creation possesses, to be derived from ... guidance.

a. divine b. human c. natural d. accidental

3. قرآن هر تحرک و جذبه ای که هر گونه ای طی مراحل خلقتش به دست میآورد از هدایت الهی ناشی می داند.

الف) الهی ب) انسانی پ) طبیعی ت) اتفاقی

4. it is with the help of his intellect and reason that man is able to think and to make

لینک کمکی