تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی

دانلود تحقیق با موضوع تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی، - در قالب word و در 280 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - فصل اول مقدمه و معرفی - مقدمه - زیربنای نظری تحقیق - تعارض و ماهیت آن - دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی - دیدگاه سنتی - دیدگاه کثرت گرا - دیدگاه تعامل گرا - تعارض...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی،

در قالب word و در 280 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول مقدمه و معرفی

مقدمه

زیربنای نظری تحقیق

تعارض و ماهیت آن

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی

دیدگاه سنتی

دیدگاه کثرت گرا

دیدگاه تعامل گرا

تعارض و اثرات اصلی تعارض

تعارض و جنبه های منفی آن

تعارض و جنبه های مثبت آن

انواع تعارض

تعارض درون فردی

تعارض بین فردی

تعارض بین گروهی

تعارض بین سازمانی

علل ایجاد تعارض در سازمان ها

تعارض و تغییر

تعاض در اثربخشی سازمان

راهبردهای پیشگیری از تعارض

راهکارهای رفع تعارض

سبک های مدیریت تعارض

راهبردهای مدیریت تعارض

چانه زنی

میانجی گری

حکمیت

خلاصه بحث تعارض

هوش عاطفی

تعریف هوش عاطفی

ریشه های تاریخی هوش عاطفی

اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی

هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر

هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی

هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن

ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن

هوش عاطفی از دیدگاه گلمن

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن

مؤلفه خودآگاهی

مؤلفه مدیریت خود

مؤلفه آگاهی اجتماعی

مؤلفه مهارت های اجتماعی

مؤلفه خودانگیزی

توجه معاصر به هوش عاطفی

تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین

آموزش ویادگیری هوش عاطفی

هوش عاطفی در محل کار

خلاصه بحث هوش عاطفی

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)

چهارچوب مفهومی ارتباطات

هدف ارتباط

اهمیت ارتباطات

فرایند ارتباطات

انواع ارتباطات

مهارت های ارتباطی مدیران

تعریف مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

مهارت کلامی

مهارت بازخورد

مهارت شنود مؤثر

خلاصه بحث ارتباطات

الگو (مدل)

نظریه های الگوسازی

انواع الگو (مدل)

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

اهداف

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی

فرضیه های فرعی

پیش فرضهای تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم پیشینه تحقیق

مقدمه

تعارض

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

ارتباطات

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق

فصل سوم روش شناسی تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

نمونه تحقیق

انتخاب حجم نمونه لازم

متغیرهای تحقیق

ابزار و وسیله تحقیق

نحوه امتیاز دهی

پایایی پرسشنامه های تحقیق

نحوه جمع آوری اطلاعات

روش های آماری

رعایت مسائل اخلاقی

منابع

لینک کمکی